Bakgrund med text

Ledningsverktyg

Affärsplanering och ledarskap är två discipliner som har utvecklats var för sig, men som tillsammans ger slagkraftiga ledningsverktyg åt företag. Ledningsverktygen används i ledningssystemen för bolagets övergripande affärsutveckling, styrning och kontroll.

 

Ledarskapet är drivkraften i all affärsutvecklingen. Med rätt utbildning, kunskap och engagemang kan du instruera, organisera, delegera samt ta ansvar för verksamhetens rörelse och färdriktning. Det professionella ledarskapet styrs av mål och tilldelade resurser.

 

Affärsplanen är ett effektivt verktyg att öka tillväxten och lönsamheten i affärsdrivande verksamheter. Den allokerar företagets resurser och effektiviserar organisationen. Den riktar sitt fokus mot kunden och stärker försäljning och marknadsföring med ökad konkurrenskraft som marknadsaktör.

Med ett aktivt och modernt ledarskap av styrelse, VD och ledningsgrupp blir affärsplanen ett effektivt instrument att uppnå företagets gemensamt satta mål.

Den visar vägen för hur och när företagets framtida mål ska infrias.


Styrelse och VD kompetens är grundförutsättningar att skapa tillväxt i aktiebolag. Med kunskap om det juridiska ramverket som styr bolagets verksamheten skapar du ordning och struktur i förvaltningen för en trygg utveckling av ditt företag. Som VD och styrelsleledamot har du ett stort juridiskt ansvar där rollerna är tydligt åtskilda med presonliga ansvarsområden.

LEDARSKAP AFFÄRSUTVECKLING UTBILDNING KURS